Convert

Horsepower (fraction) Horsepower (decimal) Watts (approx.) begin to
1/4 hp 0.25 hp 186.42 W
1/5 hp 0.2 hp 149.14 W
1/6 hp 0.1667 hp 124.28 W
1/3 hp 0.3333 hp 248.56 W
1/7 hp 0.1429 hp 106.1 W
1/8 hp 0.125 hp 93.21 W
1/10 hp 0.1 hp 74.57 W
5/8 hp 0.625 hp 466.25 W
3/8 hp 0.375 hp 279.75 W
1/12 hp 0.0833 hp 62.14 W
1/2 hp 0.5 hp 373.15 W
1 hp 1 hp 746.3 W
3/4 hp 0.75 hp 559.73 W
7/8 hp 0.875 hp 652.89 W
2/4 hp 0.5 hp 373.15 W
1/9 hp 0.1111 hp 82.96 W
3/7 hp 0.4286 hp 319.47 W
2/3 hp 0.6667 hp 497.12 W
1/20 hp 0.05 hp 37.29 W
 •  
 • Puissance en chevaux Watts =≥
  1/13 hp 75
  1/12 hp 80
  1/11 hp 85
  1/10 hp 90
  1/9 hp 95
  1/8 hp 100
  2/8 hp 150
  3/8 hp 225
  4/8 hp 300
  5/8 hp 375
  6/8 hp 450
  7/8 hp 525
  1/7 hp 110
  2/7 hp 160
  3/7 hp 210
  4/7 hp 260
  5/7 hp 310
  6/7 hp 360
  1/6 hp 125
  1/5 hp 150
  2/5 hp 225
  3/5 hp 300
  4/5 hp 375
  1/4 hp 185
  2/4 hp 370
  3/4 hp 555
  1/3 hp 250
  2/3 hp 500
  3/3 hp 750
  4/3 hp 1000
  1 hp 746
 •  
 •  
 • UNIT Convert Table
 •  1 watt = 3.41 Btu/hr
 •  1 watt = 0.86 kcal/hr
 •  1 kcal/hr = 3.97 Btu/hr
 • 1 Kcal/hr = 1.163 W
 • 1 Hp = 746 W
 • 1 Ton = 12000 BTU = 3.517 Wk = 3517 W = 3040 KCAL/H
 • 1 Hp = 8000 BTU
 • 26000 BTU = 2 Ton
 • 16000 BTU = 1 1/2 Ton
 • KCal/h * 1.163 = Watt
 •  KCal/h * 3.968 = Btu/h
 •  W * 3.412 = Btu/h
 •  W * 0.86 = Kcal/H

MECHANIC
HORSEPOWER
(HP(I))
ELECTRIC
HORSEPOWER (HP(E))
METRIC
HORSEPOWER (HP(M))
0.1KW 0.080HP 0.080HP 0.082HP
0.1KW 0.121HP 0.121HP 0.122HP
0.1KW 0.161HP 0.161HP 0.163HP
0.2KW 0.241HP 0.241HP 0.245HP
0.3KW 0.335HP 0.335HP 0.340HP
0.4KW 0.496HP 0.496HP 0.503HP
0.6KW 0.738HP 0.737HP 0.748HP
0.8KW 1.006HP 1.005HP 1.020HP
1.0KW 1.341HP 1.340HP 1.360HP
1.1KW 1.475HP 1.475HP 1.496HP
1.5KW 2.012HP 2.011HP 2.039HP
2.0KW 2.682HP 2.681HP 2.719HP
2.2KW 2.950HP 2.949HP 2.991HP
3.0KW 4.023HP 4.021HP 4.079HP
4.0KW 5.364HP 5.362HP 5.438HP
5.5KW 7.376HP 7.373HP 7.478HP
7.5KW 10.058HP 10.054HP 10.197HP
11.0KW 14.751HP 14.745HP 14.956HP
15.0KW 20.115HP 20.107HP 20.394HP
18.5KW 24.809HP 24.799HP 25.153HP
22.0KW 29.502HP 29.491HP 29.912HP
30.0KW 40.231HP 40.214HP 40.789HP
37.0KW 49.618HP 49.598HP 50.306HP
45.0KW 60.346HP 60.322HP 61.183HP
55.0KW 73.756HP 73.727HP 74.779HP
75.0KW 100.577HP 100.536HP 101.972HP
90.0KW 120.692HP 120.643HP 122.366HP
110.0KW 147.512HP 147.453HP 149.558HP
132.0KW 177.015HP 176.944HP 179.470HP
160.0KW 214.564HP 214.477HP 217.540HP
200.0KW 268.204HP 268.097HP 271.924HP
250.0KW 335.256HP 335.121HP 339.906HP
315.0KW 422.422HP 422.252HP 428.281HP
355.0KW 476.063HP 475.871HP 482.666HP
400.0KW 536.409HP 536.193HP 543.849HP
500.0KW 670.511HP 670.242HP 679.811HP
560.0KW 750.972HP 750.670HP 761.388HP
630.0KW 844.844HP 844.504HP 856.562HP
710.0KW 952.126HP 951.743HP 965.332HP
800.0KW 1072.818HP 1072.386HP 1087.698HP
900.0KW 1206.920HP 1206.435HP 1223.660HP
1000.0KW 1341.022HP 1340.483HP 1359.622HP

HVAC metrics:

SEER = (1 × EER100% + 42 × EER75% + 45 × EER50% + 12 × EER250%)/100

EER = BTUcooling/W

HSPF = BTUheating/W

COP = Q (useful heat)/W (input work)

ACH = CFM x 60/Area x Heightceiling

Total Heat (BTU/hr.) = 4.5 x CFM x Δh (std. air)

Sensible Heat (BTU/hr) = 1.1 x CFM x Δt (std. air)

Latent Heat (BTU/hr) = 0.69 x CFM x Δgr. (std. air)

1 HP = 746 Watts

1 kW = 3413 BTU

 


 

 

 

 

Compressor / Fridge Selection Chart

DOMESTIC SINGLE DOOR FRIDGE
4 to 5 Cubic Feet (113-160 Ltr) = 1/12 H.P.
6 to 7 Cubic Feet (170 -198 Ltr) = 1/10 H.P.
8 to 9 Cubic Feet (226-254 Ltr) = 1/8 H.P.
9 to 13 Cubic Feet (283 – 370 Ltr) = 1/6 H.P.
DOMESTIC DOUBLE DOOR FRIDGE
9 to 12 Cubic Feet (226-340 Ltr) = 1/5 H.P.
13 to 17 Cubic Feet (370-481 Ltr) = 1/4 H.P.
17 to 22 Cubic Feet (509-623Ltr) = 1/3 H.P.
UPRIGHT AND CHEST FREEZER
4 to 6 Cubic Feet (113 -120 Ltr) = 1/6 H.P.
6 to 8 Cubic Feet (198- 226 Ltr) = 1/5 H.P.
8 to 12 Cubic Feet (254- 340 Ltr) = 1/4 H.P.
12 to 18 Cubic Feet (370 – 509 Ltr) = 1/3 H.P.
18 to 22 Cubic Feet (538 – 623 Ltr) = 3/8 H.P.
UNDERCOUNTER FRIDGE
1 Door 1/4 H.P. CAE 41 ZF 11   H.B.P
2 Door 3/8 H.P. CAE 4440   H.B.P
3 Door 3/8 H.P. CAJ 4452   H.B.P
4 Door 1/2 H.P. CAJ 4461   H.B.P
5 Door 3/4 H.P. CAJ 4492   H.B.P
6 Door 1 H.P. CAJ 4511   H.B.P
COKE FRIDGES
1 Door 3/8 H.P. CAJ 4452   COKE FRIDGE
2 Door 1/2 H.P. CAJ 4461   COKE FRIDGE
3 Door 1/2 H.P. CAJ 4492   COKE FRIDGE